Barbara Hosmer Scott celebrates 90th birthday Sept. 2