Opinion: Massena man voices his own views on religion