Charlotte M. Webb, 82, formerly of Potsdam, Brasher Falls