Gabri,-Violet.gif
Violet H. Vari Gabri, 79, Massena
Wednesday, September 15, 2010 - 7:32 pm