Hosmer,-Dorothy.gif
Dorothy Duchano Hosmer, 94, Madrid
Friday, May 7, 2021 - 2:06 pm