Shampine,-David.gif
David J. Shampine, 86, formerly Brasher Falls
Monday, February 13, 2012 - 7:23 pm