00-in-memoriam.gif
Anthony Murray, 54, Massena
Thursday, November 8, 2012 - 7:02 pm